Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Nijwie B.V., Het Wendelgoor 5 7604 PJ Almelo


Art. 1: Offertes

a:            Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b:            Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

c:            Prijzen in offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele transportkosten, tenzij anders vermeld.

Art. 2: Orders

a:            Orders dienen door de koper schriftelijk en duidelijk geplaatst te worden en zijn bindend.

b:            Orders welke in elke andere vorm geplaatst worden, zijn geheel voor eigen verantwoording en risico van de koper.

Art. 3: Leveringen

a:            Alle leveringen geschieden af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen.

b:            Bij leveringen met een waarde van meer dan €750,00 (NL) €800,00 (BE+DE) € 1000,00 (FR) exclusief BTW is de levering franco huis.

               De koper is gehouden redelijke hulp te bieden tijdens het lossen.

c:            Bij leveringen met een waarde van minder dan €750,00 (NL) €800,00 (BE+DE) € 1000,00 (FR) exclusief BTW behouden wij ons het recht voor transportkosten te berekenen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

               Het bedrag zal altijd vooraf aan de koper doorgegeven worden.

d:            Indien wij een levertijd hebben opgegeven, is deze altijd indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer bindend, tenzij anders overeengekomen.

Art. 4: Risico

a:            Bij aflevering en transport zijn de gekochte goederen voor risico van de koper op het tijdstip van aflevering op de door het bij ons bekende afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

b:            Bij afhalen van de goederen zijn deze voor risico van de koper vanaf het moment dat de afhaler het magazijn verlaten heeft.

Art. 5: Eigendom 

a:            De goederen geleverd aan de koper, blijven eigendom van Nijwie totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen verkoper krachtens overeenkomst met koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

b:            Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op het “pandrecht” bij een faillissement, verkoop van zijn pand of een overname. Indien algehele betaling niet heeft plaatsgevonden blijven de goederen eigendom van Nijwie.

Art. 6: Leveringstermijnen

a:            De verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.

b:            Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht tot boete en/of schadevergoeding geven.

c:            In geval van niet toerekenbare tekortkoming zal de verkoper het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden door middel van een schriftelijke   verklaring.

d:            Indien wij een levertijd hebben opgegeven, is deze altijd indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer bindend, tenzij anders overeengekomen.

Art. 7: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

a:            In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot schadevergoeding en/of nalevering.

b:            In geval van niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden, zelfs indien deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren: storingen in het bedrijf, staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in Nederland en Indonesië, brand, natuurrampen, stakingen, terrorisme, schipbreuk en andere omstandigheden, welke een belemmerde invloed op de productie en/of levering hebben.

Art. 8: Betaling

a:            Bij de eerste levering dient er contant of vooruitbetaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag zal door verkoper, vooraf, aan koper doorgegeven worden.

b:            In verband met de veiligheid van onze chauffeurs dient men bij contante betaling gepast te betalen. Zij dragen geen wisselgeld met zich mee. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen mee retour te nemen indien niet aan contante betaling voldaan kan worden.

c:            Bij iedere volgende overeenkomst dient de betaling plaats te hebben binnen 8 dagen na factuurdatum, op de verkoper aan te geven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en niet in combinatie met eventuele andere condities of aanbiedingen.

d:            Zowel voor als tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst heeft de verkoper het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen. Indien de koper niet voldoet aan hem krachtens de bepaling opgelegde verplichting heeft de verkoper het recht verdere uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan, ofwel de koopovereenkomst voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding ter zake.

e:            In geval koper op enigerlei wijze tegenover verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst prompt tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan verkoper schuldig is, dadelijk ten volle opeisbaar. Verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van koper voortvloeiende.

f:             De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke actie in gebreke te stellen.

g:            Verkoper zal in zodanig geval van koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door verkoper gemaakt ofwel aan deze in rekening gebracht ter zake van de incassering van het door koper verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten in het vorige lid bedoeld worden gesteld op tenminste 8% van de in totaal verschuldigde hoofdsom.

Art. 9: Garanties

a:            Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

b:            De onder a. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

c:            De onder a. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na uitlevering.

d:            Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkopende zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

e:            De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

               Eigenschappen van hout zijn geen gebreken; hout is een levend materiaal dat afhankelijk is van weersinvloeden. Een afwijkende nervatuur, harskernen en kwasten alsmede verkleuring tengevolge van lichtinval, vallen derhalve niet onder de garantie.

Art. 10: Aansprakelijkheid verkoper

a:            Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “garanties” is geregeld.

b:            Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van deze leverantie, althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk bij levering in gedeelten tot ten hoogste het betreffende gedeelte van voren bedoeld bedrag.

c:            Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-          de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden.

-          Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de algemene voorwaarden.

d:            Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

e:            De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of   zijn ondergeschikten.

Art. 11: Klachten

a:            Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen 8 dagen na de datum vermeldt op de vrachtbrief of verzendnota. Niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 6 maanden te worden gemeld.

b:            In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen zijn van de foute levering, zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.

c:            Artikelen welke voor retour aangemeld worden bij verkoper worden na fysieke ontvangst op de vestiging van verkoper gecontroleerd of de gemelde retourreden gerechtvaardigd is. Bij een rechtmatig retour worden eerst dan de geretourneerde artikelen gecrediteerd.

                Artikelen welke 30 dagen na retourmelding aan verkoper, of na aanlevering van de ter omruiling aangeboden artikelen door verkoper, nog niet fysiek ontvangen zijn door verkoper, dan wel fysiek zijn aangeboden aan verkoper, worden geacht door koper alsnog geaccepteerd te zijn en dienen dientengevolge alsnog betaald te worden.

d:            Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.

e:            Alleen schriftelijk (digitaal) ingediende klachten worden in behandeling genomen.

Art. 12: Geschillen 

a:            Op de relatie tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten  Betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing

b:            Geschillen die niet in der minne tussen koper en verkoper opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de rechter, van het arrondissement van de statutaire zetel of woonplaats van de verkoper.

Art. 13: Inkoopvoorwaarden

                Alle verkoopovereenkomsten die door verkoper worden gesloten onder toepassing van deze algemene voorwaarden; afwijkende bedingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, binden verkoper slechts indien verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

                Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.

                In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan doorslaggevend.

 

 Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nijwie B.V. zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08095799

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen